IT Service Management

Helomfattande Drifts- och Utvecklingstjänster på ett businessnära sätt. Skapa konkurrensfördelar genom en effektiv IT. IT-avdelningens mål bör klarläggas så att dens primära mål är att stöda affärsverksamheten. It-avdelningarna har ofta en avvikande åsikt gällande detta.  Man kan dock fråga sig om företaget existerar för IT-avdelningens skull eller tvärtom? Med professionelt ledarskap ändras IT från en fotboja till en möjliggörare.